rr3s3 as866 5i232 ttae9 bst5n dzzk2 k5dai 5b537 ztehf 65468 38rh4 6kkr3 a5sd6 577yz 5ed9r k6fb2 e5yza krn27 b22y5 tk3n7 ifbrf Oh, hi, don't mind me. I'm all cozy for movie time. |

Oh, hi, don't mind me. I'm all cozy for movie time.

2022.01.19 19:22 Semetersi Oh, hi, don't mind me. I'm all cozy for movie time.

Oh, hi, don't mind me. I'm all cozy for movie time. submitted by Semetersi to aww [link] [comments]


2022.01.19 19:22 ShibbyBearz Blood orange elderflower gin cocktail

Blood orange elderflower gin cocktail submitted by ShibbyBearz to cocktails [link] [comments]


2022.01.19 19:22 jookco Morreu - Morte : Morreu, aos 37 anos, o ator Gaspard Ulliel. Ele sofreu um acidente de esqui. Ulliel brilhou em filmes como "Saint Laurent" e "É Apenas o Fim do Mundo", pelo qual venceu o César. Em Hollywood, estrelou "Hannibal - A Origem do Mal" e aparecerá em "Moon Knight", da Marvel. Click li...

submitted by jookco to DeathObituaries [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Busy-One4468 i’ve been trying to do fs 180s out of my bowl, and i can’t figure out how to feel comfortable landing fakie coming from a couple feet up, what do i do to feel more comfortable?

submitted by Busy-One4468 to NewSkaters [link] [comments]


2022.01.19 19:22 OCPostings [iOS] [2022.02.0] No more free awards?

I can no longer see the place where you claim free awards to give out. Has it moved or has it been removed altogether?
submitted by OCPostings to redditmobile [link] [comments]


2022.01.19 19:22 lDucksauce I need to know

Hello I don’t know if it’s already posted or evoked but why all the ornaments for legendary armors and weapons who are currently not obtainable and still usable and still in the game are not in the exotic kiosk and purchasable in spoil of conquest or other in-game currency even with argentum , I think that would solve the FOMO problem to some degree and new players will be happy to have more customization. it would also give more value to certain activities which in the long term are no longer necessary once you have looted everything. Be nice :) I'm waiting for your response and your opinions.
submitted by lDucksauce to destiny2 [link] [comments]


2022.01.19 19:22 tempaccount040516 Anyone ever use food diary history in mfp or other apps as a memory-recall tool? A non-fitness related bonus for cico/good logging.

I've had it come up a few times for random reasons that I wanted to recall what I was doing on a certain day months or maybe even years ago and I will look at my food diary for that day and if I see that I ate something that day outside of my normal packed breakfast/lunch or a typical homecooked dinner and if I did I have good chances of pretty well instantly recalling a lot of the whole day, like "oh yeah that was the day I had the blackened strips at popeyes right next to the tag agency that I went to after, damn I remember sitting there for hours to let the gov take my money"
Or even homemade stuff if it's somewhat out of the normal "Oh brisket that day, I remember now when we were smoking it we heard firecrackers down the street and my little one thought I should call the cops! good times!"
Or you could also do it to freak coworkers out with some rainman type stuff "yeah january 20th 2017 I remember that day, we went to louies for lunch and I tried a bite of that andouille fettucine you got"
I also have google maps timeline turned on and can see where I drove or biked to on a certain day but if nothing out of the ordinary there maybe the food log for that day will help.
submitted by tempaccount040516 to loseit [link] [comments]


2022.01.19 19:22 hedmed97 Those bring back memories

Those bring back memories submitted by hedmed97 to DidntKnowIWantedThat [link] [comments]


2022.01.19 19:22 HeavyMetalandHerpes I exclusively listen to lamb of god

I exclusively listen to lamb of god submitted by HeavyMetalandHerpes to boresandwhores [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Ven_Gard Calling them done for now. Just the bases to go

Calling them done for now. Just the bases to go submitted by Ven_Gard to ChaosKnights [link] [comments]


2022.01.19 19:22 recyyklops We all know who is responsible…

We all know who is responsible… submitted by recyyklops to PewdiepieSubmissions [link] [comments]


2022.01.19 19:22 JennaFire0 Poor fat cat

Poor fat cat submitted by JennaFire0 to Bar_of_the_Damned [link] [comments]


2022.01.19 19:22 HxrrySZN Prospective student to Malaysia, Kuala Lumpur !

I want to do my undergraduate course of Civil Engineering in Malaysia, Kuala Lumpur. Is there anything I should know before I go to Malaysia ? Any tips, warnings, just anything in general I should consider before going there ? Any info is appreciated.
submitted by HxrrySZN to malaysia [link] [comments]


2022.01.19 19:22 X20000 Lit Yoshi - VLOG 1 (Heading to Court)

Lit Yoshi - VLOG 1 (Heading to Court) submitted by X20000 to DaDumbWay [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Internal_Acadia5322 I bought a card on offer up. Joe burrow card 93/100. I also just saw one 93/100 listed on eBay. Is one of these fake or did they print 2?

I bought a card on offer up. Joe burrow card 93/100. I also just saw one 93/100 listed on eBay. Is one of these fake or did they print 2? submitted by Internal_Acadia5322 to footballcardsFT [link] [comments]


2022.01.19 19:22 dreambringer1 Jenelle Evans

Jenelle Evans submitted by dreambringer1 to Smokingladycelebs [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Gkaret Thought this belonged here.

Thought this belonged here. submitted by Gkaret to NotHowGirlsWork [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Top_Consideration882 Geometry Nodes - how to not have my source mesh bleed through?

https://preview.redd.it/cn7oiyunzpc81.png?width=2464&format=png&auto=webp&s=bb7db581ef8d43600984a31610e4960df266e11b
https://preview.redd.it/fg5dqyunzpc81.png?width=3258&format=png&auto=webp&s=f489e4cbbe0d36cb8f6e83ae9b7373b6a7278fe7
Hi! I've attached an image of my problem as well as the node setup i currently have.
I can't seem to figure out how to have the "chips" (trying to make a cookie lol) not be bleeding through the bottom of the base and ONLY be on the top.
Let me know if you can help, sorry if this is lame but I am a beginner!
submitted by Top_Consideration882 to blenderhelp [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Eastern-Mode4060 debug a failed transaction

hello can anyone help debug a failed transaction? i am trying to understand what happened
submitted by Eastern-Mode4060 to ethtrader [link] [comments]


2022.01.19 19:22 PrncssStrwbrry Found the one joke on r/teenagers, felt the urge to put it here

Found the one joke on teenagers, felt the urge to put it here submitted by PrncssStrwbrry to TheRightCantMeme [link] [comments]


2022.01.19 19:22 thesoupgeorge Somehow my parents think I’m straight…

Somehow my parents think I’m straight… submitted by thesoupgeorge to teenagers [link] [comments]


2022.01.19 19:22 Yen_Nhi_2021 Cảm Thọ

Thiền sinh: Con đang băn khoăn không biết mình có đem thêm việc vào thời ngồi thiền không. Con có thể có các cảm xúc...khi đi kinh hành, nhưng khi đó tâm lại không thực sự ổn định để quán chiếu. Khi ngồi, con khơi dậy những cảm xúc đó lên để quán chiếu và coi đó như một cách để tìm hiểu về chúng. Làm thế này thì cứ như là mang việc vào chứ không phải nhìn việc sanh khởi. Con không xử lý chúng bằng cách dùng tri thức mà bằng cách quán chiếu và tìm hiểu.
Thiền sư: Được, bạn có thể làm điều đó, khi tâm đã sẵn sàng thì có thể làm như thế được. Khi tâm đã tương đối ổn định, chánh niệm tốt và có đủ định lực, bạn có thể hồi tưởng lại các cảm xúc để tìm hiểu chúng.
Có một thiền sinh thường nổi rất nhiều tâm sân hận mỗi khi nhớ lại vụ việc xích mích với một người khác. Tôi bảo anh ta hãy quan sát cảm xúc của mình mỗi khi tâm tự động nhớ lại việc đó, và tôi khuyên anh ta chuyển sự chú ý sang một đề mục trung tính khác [4] mỗi khi cảm xúc đó quá mạnh, và chỉ nhìn lại nó khi tâm đã trở nên ổn định hơn. Tôi cũng gợi ý anh ta mỗi khi tâm thật định tĩnh, ổn định vững vàng thì hãy khơi lên những ký ức đó để xem mình có học hỏi [5] được điều gì từ nó hay không. Anh ấy thực hành như vậy cả một thời gian rất dài và dần dần đã hiểu ra được, rồi đến một lúc anh không còn thấy cảm giác sân hận khởi lên mỗi khi nghĩ đến việc đó, hay nghĩ đến người đó nữa. Anh ta đã có thể tha thứ được vì đã thực sự hiểu ra được vấn đề.
Ghi chú [4]: Đề mục trung tính (neutral object) là đề mục không liên hệ tới hay không khơi dậy những cảm xúc tiêu cực hay tích cực trong tâm hành giả. Nó có thể là đề mục hơi thở hay cảm giác xúc chạm...Đề mục được coi là trung tính hay không còn phụ thuộc vào từng hành giả, có người mỗi khi theo dõi hơi thở lại thấy hồi hộp, căng thẳng chẳng hạn, hay theo dõi cảm giác xúc chạm lại khởi lên những liên tưởng khác...thì khi đó đề mục ấy cũng không còn là đề mục trung tính nữa - ND
Ghi chú [5]: Từ học hỏi ở đây, và trong cuốn sách này nữa, là để chỉ quá trình quan sát và chiêm nghiệm, thẩm xét những gì mình quan sát được bằng chánh niệm để đạt tới những hiểu biết về chính thân tâm mình, chứ không phải là sự học hỏi tri thức, sách vở ở ngoài đời – ND.
Thiền sinh: Con không hiểu rõ lắm về cảm thọ (vedanā). Chỉ cần biết có cảm thọ lạc, thọ khổ và thọ xả [6] thôi thì đã đủ chưa ạ ?
Thiền sư: Vedanā (cảm thọ) là một hoạt động của tâm. Hoạt động cảm thọ này khác với cách hiểu của chúng ta rằng thọ chỉ là lạc (cảm giác dễ chịu), khổ (cảm giác khó chịu) hay xả (không khổ, không lạc). Vedanā nghĩa là cảm nhận hay cảm giác một cái gì đó. Cảm nhận ra thành khổ, lạc hay xả chỉ là sự diễn dịch của tâm chúng ta về cảm thọ mà thôi.
Thiền sinh: Vậy chúng ta phải chánh niệm về tiến trình cảm nhận này hay là tính chất lạc, khổ hay xả của cảm thọ?
Thiền sư: Chúng ta cần biết cả hai, và điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng đại diện cho các chức năng khác nhau của tâm: thọ uẩn và tưởng uẩn. Chức năng của tưởng (saññā) là diễn dịch cảm thọ (vedanā) thành lạc, khổ hay xả. Chức năng của thọ (vedanā) chỉ là cảm nhận.
Thiền sinh: Có nghĩa là chúng ta phải hay biết hoạt động của thọ (vedanā) tách rời và khác biệt với khổ, lạc và xả phải không ạ?
Thiền sư: Đúng, đúng vậy. Bạn cũng có thể phân biệt sâu hơn nữa về các cảm thọ. Khi tâm diễn dịch một cảm giác nào đó thành cảm giác dễ chịu (lạc, sukha) thường là ngay lập tức sẽ làm khởi lên một cảm giác khoan khoái, dễ chịu trong tâm, gọi là somanasa (hỷ). Khi một cảm giác trên thân được diễn dịch là khổ (dukkha), nó cũng thường làm khởi lên cảm giác khó chịu trong tâm, gọi là domanasa (ưu). Phản ứng đối với cảm giác trung tính trên thân (adukkhamasukhā) sẽ là xả.
Thiền sinh: Thọ và tưởng luôn hoạt động cùng với nhau phải không ạ?
Thiền sư: Đúng, thọ đụng chạm đến tất cả mọi thứ, cùng với thức và các tâm sở khác. Bạn cảm nghiệm được thế giới này thông qua hoạt động của cảm thọ.
Thiền sinh: Chánh niệm về cảm thọ có khó không ạ? Có phải nó rất vi tế?
Thiền sư: Đúng vậy, nó rất vi tế. Thọ xả vi tế hơn thọ khổ và thọ lạc. Tiến trình cảm thọ còn vi tế hơn thế nữa. Không dễ hay biết được nó. Hay biết được cái tâm đang hoạt động cần phải có rất nhiều công phu thực hành; nó không phải là sự hay biết bình thường, mà là cả một tiến trình hiểu biết rất vi tế.
Ghi chú [6]: Cảm thọ có thể chia làm hai loại, thọ thuộc thân (các cảm giác trên thân) và thọ thuộc tõm (các cảm xúc phát sinh trong tâm có liên quan đến các cảm giác của thân). Thọ thuộc thân có các cảm giác khó chịu hay dễ chịu, gọi là thọ khổ (dukkha) hay thọ lạc (sukha). Loại không khổ không lạc là thọ xả (adukkhamasukha). Thọ thuộc tâm khi thoải mái, dễ chịu gọi là hỷ (somanassa); khi khó chịu, khổ não gọi là ưu (domanassa); không khó chịu không dễ chịu gọi là xả (upekha) - ND.
submitted by Yen_Nhi_2021 to thien_quan_tam [link] [comments]


2022.01.19 19:22 RLCD-Bot [Octane] [Octane: Oozy] [Anispray] [Flim-Flam: Inverted] [Binary]

[Octane] [Octane: Oozy] [Anispray] [Flim-Flam: Inverted] [Binary] submitted by RLCD-Bot to RLCustomDesigns [link] [comments]


2022.01.19 19:22 jimmy_sharp What are some open-source software i can use as a beginner?

I'm fresh to astrophotography and am wondering what open source software you're using instead of paying for the entire Adobe Creative Suite just to get Lightroom...

Additionally, does anyone recommend an android app that processes image stacking similar to what Sequator does? I'll be on the road in a few months but will be taking a few astro shots of the milky way. I'm packing light and travelling in the remote parts of Australia so a laptop is out of the question. I can easily get images to my phone from the DSLR, now I need to process them on the phone

TIA
submitted by jimmy_sharp to AskAstrophotography [link] [comments]


2022.01.19 19:22 _LittleMermaid_ Well, decided to try this with my favorite boy. Credits to u/SlayerDaJuggalo for the idea

Well, decided to try this with my favorite boy. Credits to u/SlayerDaJuggalo for the idea submitted by _LittleMermaid_ to Totaldrama [link] [comments]


http://kdsed.ru